ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) Jakab Tünde, a www.jakabtundi.com URL-címen elérhető jelen weboldalának (továbbiakban: „Weboldal”) fenntartója, mint szolgáltató és a szolgáltatásokat igénybe vevő személyek között fennálló, illetve létrejövő jogviszony feltételeit rendezi.

Kérjük, alaposan olvassa át jelen ÁSZF-et, valamint Adatkezelési Tájékoztatómat (link:), és amennyiben kérdése merül fel, keressen megadott elérhetőségeimen.

2022. szeptember 1-jétől életbe lépő változások miatt szolgáltatásaimat csak magánszemélyek vehetik igénybe! Köszönöm megértését!

A Weboldalon történő böngészéssel, a szolgáltatások igénybevételével (jelentkezéssel/regisztrációval) az Ügyfél jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF és a fenti linken megjelölt kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató a Felek között létrejövő szerződés részét képezik.

  1. Alapvető fogalmak

 A Weboldalt fenntartó tulajdonos Szolgáltató neve (a továbbiakban „Szolgáltató”):

 

Jakab Tünde E.v.
3300 Eger, Maklári út 129.
Adószám: 54854349-1-30
Nyilvántartási szám: 55039051

„Kisadózó”

Telefonszám: +36209793670

E-mail: shiamand@gmail.com

 

A Weboldal tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefon: 06 76 575 023
Fax: 76 / 575-024
Adószám: 13922546-2-03
Bankszámlaszám: 11732002-20381240 (OTP)

 

Ügyfélnek minősülnek azok a természetes személyek, illetve törvényes képviselőik útján eljáró jogi személyek, akik a www.jakabtundi.com weboldalon keresztül az ott elérhető szolgáltatásokat igénybe veszik, akár ellenérték fejében történő szolgáltatás keretében, így pl. tréningre/ tanfolyamra, workshopra, egyéni konzultációra vagy egyéb programra jelentkeznek/regisztrálnak, akár ingyenesen elérhető szolgáltatások, így pl. mini tréningek, egyéb tananyagok letöltése/ megküldése/ingyenes programokon történő részvétel érdekében regisztrálnak a Weboldalon keresztül („Ügyfél”).

 

Ügyfél egyrészt 18 (tizennyolc) év feletti természetes személy lehet, aki(k) számára a Szolgáltató által jelen ÁSZF keretében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt, illetve terméket értékesít; másrészt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet Ügyfél ugyanezen feltételekkel, törvényes képviselője útján.

Szolgáltató (Jakab Tünde egyéni vállalkozó) és Ügyfél a továbbiakban együttesen:” Szerződő Felek vagy Felek”.

A Szolgáltatás körébe tartozik valamennyi, a Weboldalon aktuálisan található tréning, képzés, illetve oktatási anyagok függetlenül azok megnevezésétől, a szolgáltatás megrendelése alapján a szolgáltatási szerződés távollévők között jön létre a Weboldalon történő megrendeléssel (űrlap kitöltése és elküldése, e-mail küldése, szóbeli megállapodás) és a díjelőleg átutalása útján („Szolgáltatás”).

A Szolgáltatások célja önismereti és személyiségfejlesztési módszerek  átadása coaching keretén belül személyes, online vagy telefonos üléseken. Törvényesen ma Magyarországon csak orvos diagnosztizálhat és gyógyíthat. Ennek következtében nem végzek kifejezett pszichoterápiát, ill. tevékenységem nem helyettesíti az orvosi kezeléseket! A konzultáción elhangzott információk felhasználása minden esetben az Ügyfél hatáskörébe és felelősségébe tartozik!

Szolgáltató vállalja, hogy szakmai tudása és tapasztalata alapján minden olyan információt az Ügyfél birtokába juttat, ami a konzultációk során az Ügyfél egészséges életviteléhez, mentális, fizikai és szellemi harmóniájához hozzájárulhat! Az Ügyfél felelőssége, hogy a kapott információkat milyen módon építi be az életébe, vagy utasítja azt el. A konzultációkra, legyen az személyes találkozás, online vagy telefonos konzultáció maximális titoktartás vonatkozik!

 

  1. A megrendelés és  fizetés

 

A szolgáltatás megrendelése a következő módokon lehet! E-mailben: shiamand@gmail.com, illetve telefonon +36209793670-es számon. A szolgáltatás véglegesítése történhet szóbeli megállapodással vagy írásos szerződéssel!

Az Ügyfél a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele – az adott szolgáltatásnál – az ingyenesség kifejezett megjelölése hiányában – fizetési kötelezettséggel jár.

 

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Weboldalon feltüntetett adatok (így különösen a szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása, tanfolyamok és egyéb programok időpontjai stb.) a lehető legpontosabbak, illetve mindig aktuálisak legyenek. Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0,-Ft-os, 1 Ft-os vagy hasonlóan irreálisan alacsony ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, természetesen ide nem értve az akciók keretében meghirdetett ingyenesen igénybe vehető tananyagokat, tréningeket, szolgáltatásokat. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók.

Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szolgáltatások  mellett feltüntetett képek illusztrációk.

A Szolgáltatásokhoz járó kedvezményt/kedvezményeket a Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni, amely egyoldalú módosítás a már megtörtént/leadott megrendeléseket nem érinti.

 

A Szolgáltatás megrendelésekor az Ügyfél az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani a megjelenő űrlapon vagy e-mailben a shiamand@gmail.com címre számla kibocsájtásához! Az adatokat a Szolgáltató harmadik félnek (kivétel lehet banki fizető online szolgáltatás), nem szolgáltatja ki.

  • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; email cím; mobiltelefonszám annak érdekében, hogy szükség esetén a kapcsolatot azonnal fel lehessen venni)
  • Ingyenes (online) tréning esetén az Ügyfél neve és e-mail címe, ahová a tananyagot kéri.
  • Számlázási adatok: MAGÁNSZEMÉLY NEVE; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); E-mail cím
  • Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám

A kiválasztott Szolgáltatás megrendelését követően az Ügyfél e-mailben 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

A weboldalon feltüntetett árak ÁFÁ-t csak külföldi országokra vonatkozó törvények értelmében tartalmazhatnak, mivel a Szolgáltató Kisadózó egyéni vállalkozó!, ÚJ Katás formában! Így a Szolgáltatások csak Magánszemélyek részére vehetőek igénybe!

A megvásárolni kívánt Szolgáltatás leírását a weboldal menüpontokban és részletesen tartalmazza! A Weboldal és a Szolgáltatások tartalmának téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, leírásokat, tájékoztatásokat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Szolgáltató az esetleges elírásokat tudomásszerzést követően javítja. Az Ügyfél által megadott adatokban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyedi árakkal dolgozik!

 

Szavatosság:

Szolgáltató a változtatások jogát fenntartja azzal, hogy egy esetleges elmaradt program (Szolgáltatás) későbbi időpontban pótlásra kerül, vagy ennek hiányában a Szolgáltatás díja visszafizetésre kerül az Ügyfél részére, ennek megállapodása írásban történik az Ügyfél és Jakab Tünde egyéni vállalkozó között.

Fizetési feltételek:

A Weboldalon keresztül – a fentiekben ismertetett módon történt/leadott – megrendelést követően a Szolgáltató a megrendelésről 48 órán belül visszaigazolást küld, és a szolgáltatás díja aaz Ügyféllel történt megállapodás alapján történik kiegyenlítésre az adott napon!

Ügyfél a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy részvétele az adott konzultáción, tréningen, tanfolyamon az előleg megfizetése esetén biztosított, a Felek között az adott Szolgáltatás tárgyában a szerződés a vonatkozó díj(előleg) átutalással történő megfizetésével jön létre.

 

 

  1. Elállás

 

A Szolgáltatás(ok) megrendelésével és a fizetéssel a Vállalkozó és az Ügyfél között szerződés jön létre jelen ÁSZF szerint, amelyre vonatkozóan az elállási jog az alábbiak szerint gyakorolható:

 

Elállás fogyasztók esetén:

Jelen pont rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül az Ügyfél, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

A Fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy, illetve a Szolgáltatás(ok) megrendelésének (díjelőleg fizetéssel) napjától, illetve a Termék(ek) átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a Szolgáltatás(ok) igénybevételének/Termék(ek) átvételének napja között eltelt időben is gyakorolhatja az elállási jogát. Ügyfél elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A már igénybe vett Szolgáltatás olyan teljesítésnek minősül, amellyel kapcsolatban elállásnak vagy felmondásnak már nincsen helye, az eredeti állapot nem állítható vissza.

Az elállási jog helyett felmondási jog illeti meg az Ügyfelet, ha Szolgáltatót arra kéri, hogy a szerződés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 (tizennégy) napos határidő lejárta előtt kezdje meg (mely kérést az Ügyfél köteles kifejezetten közölni) és ezen nyilatkozata megtételét követően a teljesítés megkezdődik; vagy a szerződés létrejötte és teljesítése között egyébként nem áll rendelkezésre 14 (tizennégy) nap.

Ha Ügyfél kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ügyfél köteles megtéríteni Szolgáltatónak a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt …”

 

Az elállási jog gyakorlása: a Fogyasztó elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, faxon vagy elektronikus levélben) a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF. I. pontjában található elérhetőségek igénybevételével. A Szolgáltató 48 órán belül visszaigazolja a Fogyasztónak az elállási nyilatkozat megérkezését.

Az elállás akkor jogszerű, amennyiben a jelen pontban foglalt rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel (nem kizárólag a nyilatkozatminta alkalmazásával történhet) , ennek bizonyítása Fogyasztót terheli.

Az írásban gyakorolt elállási jog akkor tekinthető határidőben érvényesítettnek, ha a Fogyasztó erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül elküldte a Szolgáltatónak, akár a 14. napon elküldött e-mail is határidőben érvényesítettnek minősül.

A postai úton megküldött levélben történő elállás esetén a postára adás dátuma irányadó abból a szempontból, hogy az elállási jog határidőben érvényesítettnek minősül-e, ezért a Fogyasztó ajánlott levélként postázza elállási nyilatkozatát a postázás dátumának bizonyíthatósága érdekében.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül, saját költségén a Szolgáltató I. pontban megjelölt címére postai úton visszaküldeni. A Szolgáltatónak utánvéttel visszaküldött csomagot Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállással kapcsolatosan Fogyasztót semmilyen egyéb költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget.

Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget átutalás útján téríti vissza.

 

Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó kizárólag abban az esetben vonható felelősségre a Termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha termék(ek)et nem rendeltetésszerűen használta.

Fogyasztói jogérvényesítés:

A fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult panaszt tenni a Szolgáltatónál szóban vagy írásban. A panasz és az arra adott válasz írásban rögzítésre kerül. Szolgáltató a panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén annak indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben a Vállalkozó az Ügyfél panaszát elutasítja, az Ügyfél az alábbi eljárást kezdeményezheti:

2019.szeptember 1-jétől a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) veszi át a Budapesti Békéltető Testülettől, amely elérhető az odr@itm.gov.hue-mail címen.

 

Bírósági eljárás kezdeményezhető az esetleges jogviták orvoslására.

 

Amennyiben az Ügyfél nem minősül fogyasztónak, az alábbi szabályok irányadók:

A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél elállhat a vásárlástól a Szolgáltatás(ok) teljesítésének megkezdése előtt, azonban köteles Szolgáltató ebből eredő kárát megtéríteni. Ügyfél elállási jogát a szerződés megkötésének napja (a megrendelés visszaigazolását követően a díjfizetés megtörténtének napja) és a Termék átvételének napja közötti időszakban jogosult gyakorolni.

A vállalkozó köteles Ügyfélnek fentiek szerint megfelelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget vagy részbeni teljesítés esetén annak arányos részét; Termékek esetén a szállítási költség és egyéb költségek kivételével. Az Ügyfél ez esetben is köteles visszaküldeni az általa már megrendelt szolgáltatás értékét.

 

  1. A Szolgáltató felelősségének kizárása

 

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget, olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Ügyfelet, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy a megrendelését leadja.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek az Ügyfél vagy a Weboldalon böngésző más személy számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

Szolgáltató kizárja felelősségét az Ügyfél számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

A Szolgáltatások vonatkozásában megbízási szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amely szerint a Szolgáltató az elvárható gondossággal jár tevékenysége során. Ennek megfelelően az Ügyfél a jelentkezéssel/ regisztrációval tudomásul veszi, hogy a Felek között létrejött megbízási szerződés nem keletkeztet eredményfelelősséget Szolgáltató esetében, a tanultak alkalmazása, gyakorlása az Ügyfél feladata.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

Ügyfelet feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Szolgáltatóval, mind harmadik személlyel szemben az Ügyfél által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. Ügyfél előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (korlátlan felelősséggel) tartozik.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a az Ügyfél vagy a Weboldalt egyébként használó (böngésző) személy viseli. A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, a Szolgáltató független kapcsolódásokat (hyperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

 

  • Szerzői jogok

 

Jelen Weboldalon található tréningek, blogcikkek tematikája és anyaga, valamint a jakabtundi.com weboldalon található valamennyi tartalom Jakab Tünde kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi jogvédelem alatt áll.  Jakab Tünde előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldalon található tartalom semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés stb.).

 

A Weboldal tartalma a szerző szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A Weboldalon található bármely tartalom vagy annak részlete (pl. szöveg, kép, hang, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével, a szerző nevének pontos feltüntetésével használható fel, összhangban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szerzői jogi törvény) rendelkezéseivel.

 

Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A szerző engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles közvetlen szerző Jakab Tünde nevét, valamint a Weboldalt, mint forrást megjelölni.

 

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a Weboldalon található valamennyi termék megjelenítése, promotálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domain-ek vonatkozásában.

 

Tilos a Weboldal használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része módosítható.

 

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Szerzői jogi törvény, Btk.,) jogkövetkezményeket vonják maga után.

 

A szerző, illetve a Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetes felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – bármely módon történő használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában oldalanként 500.000 Ft + ÁFA (azaz oldalanként ötszázezer forint valamint az általános forgalmi adó) összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben.

Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a Weboldal egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandónak fogadja el a jelen pontban rögzített kötbér kikötését, valamint azt, hogy a jogsértéssel okozott károkért köteles helyt állni.  A jogsértő köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő és a kötbér összegét meghaladó valamennyi kárát megtéríteni ideértve az okozott többlet-költségeket is.

 

  1. Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra, valamint jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) a szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

A cookie, hírlevél és direkt marketing (DM, hírlevél), továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Tájékoztató előírásai az irányadóak. (LINK)

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a módosítást követő időre vonatkozóan, amely módosítás annak a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már folyamatban lévő megrendelésekre természetesen nem terjed ki.

Jelen ÁSZF 2019.08.15. napjától hatályos annak visszavonásig, illetve módosításig.

 

 

 

 

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás